Algemene voorwaarden

1.1. Gekco hierna genoemd ‘“Gwenny Eeckels Photographer”’ 

1.2 De opdrachtgever : de natuurlijke of  rechtspersoon die de diensten van “Gwenny Eeckels Photographer” inhuurt of gebruikt teneinde een creatie uit te voeren in zijn naam en zijn opdracht.   

1.3 De onderstaande bepalingen zijn van toepassing op al onze prestaties (fotografie, webdesign, dienstverleningen, verhuur, ter beschikking stellen ed. ) inclusief overeenkomsten. 

2. De geleverde prestaties en diensten voor fotografie zijn altijd een inspanningsverbintenis, doch een resultaatsverbintenis.  

3. Foto’s worden geleverd in het pand waar “Gwenny Eeckels Photographer” zijn bedrijf uitoefent. Verzonden foto’s zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de opdrachtgever. 

4. Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door “Gwenny Eeckels Photographer” vastgesteld. Indien “Gwenny Eeckels Photographer” en de opdrachtgever overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft “Gwenny Eeckels Photographer” het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met ten minste 50% te verhogen 

5. Foto’s blijven eigendom van “Gwenny Eeckels Photographer”. De opdrachtgever heeft enkel  recht op overdracht van de eigendom als dit uitdrukkelijk is overeengekomen, of dit uit de aard van de overeenkomst blijkt. Tenzij anders is overeengekomen, heeft de opdrachtgever geen recht op overdracht van origineel opname-materiaal, of duplicaten daarvan. De eigendom van de foto’s blijft in ieder geval berusten bij “Gwenny Eeckels Photographer” en geen enkel gebruik van het fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de opdrachtgever nog niet geheel heeft voldaan aan enige verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met “Gwenny Eeckels Photographer” dan ook. 

6. Indien toestemming tot gebruik van een fotografisch werk wordt verleend, omvat dit uitsluitend het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze als partijen bij het aangaan van de overeenkomst voor ogen stond. Indien toestemming is gegeven voor het gebruik bij electronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na uitdrukkelijke toestemming van “Gwenny Eeckels Photographer”. Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien. 

7. Elk gebruik van een foto dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van “Gwenny Eeckels Photographer”. Bij inbreuk komt “Gwenny Eeckels Photographer”, zonder overigens enig recht, waaronder begrepen het recht op schadevergoeding, te verliezen, een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de bij “Gwenny Eeckels Photographer” gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk vorm van   gebruik, met een minimum van 1.000 euro                                                                                                                   

8.  De naam van “Gwenny Eeckels Photographer” dient duidelijk bij een gebruikte Foto te worden vermeld, of met een verwijzing naar de Foto in de publicatie te worden opgenomen.  Tenzij anders overeen gekomen. Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt “Gwenny Eeckels Photographer” een extra vergoeding toe, zonder overigens enig recht (waaronder het recht op schadevergoeding) te verliezen, van tenminste 100% van het bedrag verschuldigd aan publicatierechten. 

9. “Gwenny Eeckels Photographer” heeft het recht om alles wat bij een opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. 

10. De opdrachtgever is verplicht “Gwenny Eeckels Photographer” te vrijwaren voor alle aanspraken en uitgaande van derden die voortvloeien uit het gebruik enerzijds van de door “Gwenny Eeckels Photographer” geleverde en anderzijds van de door opdrachtgever ter beschikking gestelde software, diensten en goederen. 

11. “Gwenny Eeckels Photographer” kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor enige schade en onwettig gebruik van de afgeleverde diensten / producten door de opdrachtgever en noch door derden 

12. De geleverde prestaties en producten mogen door “Gwenny Eeckels Photographer” gebruikt worden in onze portfolio, presentaties, onze reclame, website,… ea. 

13. “Gwenny Eeckels Photographer” is enkel aansprakelijk voor bewezen schade die het directe en bewezen gevolg is van een aan “Gwenny Eeckels Photographer” toerekenbare tekortkoming. “Gwenny Eeckels Photographer” is niet aansprakelijk voor andere vormen van schade zoals verkeerdelijk gebruik van software, spionage, bedrijfsschade, gederfde winst, vertragingsschade, gevolgschade. Wanneer er aansprakelijkheid bewezen is, is deze in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuur waarde exclusief BTW voor de concrete opdracht en kan nooit meer bedragen dan het bedrag waar “Gwenny Eeckels Photographer” voor verzekerd is. 

14. “Gwenny Eeckels Photographer” is evenmin aansprakelijk wanneer een creatie, fotoshoot, compositie of tentoonstelling niet kan plaatsvinden zoals overeengekomen met de opdrachtgever door een geval van overmacht. Voor de  wanprestaties of fouten, inclusief opzet en zware fout, zowel contractueel als buitencontractueel, van haar opdrachtgever. Voor eender welke schade veroorzaakt door derden of de nalatigheid van de opdrachtgever, de deelnemers of derden. Voor de beschadiging aan het materiaal geleverd door de opdrachtgever. voor de letsels, door welk  toeval of ongeval dan ook van de deelnemers ontstaan tijdens de deelname aan de productie. Voor diefstal of schade aan de eventueel gehuurd materialen. Voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatie technologie en moderne communicatiemiddelen. Deze opsomming is niet limitatief 

15. Schade veroorzaakt door de deelnemers en derden op welke wijze ook  is ten laatste van de opdrachtgever. 

16. In geval van annulering van een opdracht heeft “Gwenny Eeckels Photographer” recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten. 

17. Bij niet-betaling of slechts gedeeltelijke betaling op vervaldag zal van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een verwijlrente van 12% verschuldigd zijn op het openstaand bedrag.  Bij gebreke aan regeling binnen de 31ste na vervaldag, ontstaat bovendien van rechtswege en zonder ingebrekestelling een recht op schadevergoeding, waarbij het niet betaalde bedrag forfaitair verhoogd wordt met 12%, met een minimum van € 25. Dit alles is tevens van toepassing indien termijnen van respijt worden toegestaan of toegekend. Deze verhoging is gerechtvaardigd wegens de last, de moeilijkheden, de kosten van briefwisseling, tijdverlies, boekhoudkundige moeilijkheden en gebrek betreffende het niet beschikken over het niet-betaalde bedrag. 

18. Bovendien kan bij wanbetaling verbod worden gegeven het afgeleverde product inzake dienstverlening niet te gebruiken. Dit verbod tot gebruik kan geen enkele schadevergoeding doen ontstaan. 

19. De facturen inzake diensten zijn betaalbaar binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum, tenzij anders afgesproken of anders  vermeld op de factuur.   

20. De opdrachtgever aanvaardt de factuurvoorwaarden van “Gwenny Eeckels Photographer”  

21. Alle protesten of onenigheden dienen onverwijld per aangetekend schrijven te worden verzonden binnen de 8 werkdagen na ontvangst van de factuur. 

22. Bij een geschil zullen beide partijen zo goed als mogelijk overleg plegen om de onstaande situatie op te lossen. 

23. Voor alle geschillen zijn alleen de  rechtbanken van het arrondissement van Turnhout bevoegd, onverminderd het recht van “Gwenny Eeckels Photographer” de zaak aanhangig te maken voor een anderszins bevoegde  rechtbank.

Scroll naar boven
Gwenny Eeckels Photographer Korte Sint Annastraat 6, 2000 Antwerp, Belgium
Sing up for the newsletter
Sing up for the newsletter

Gwenny Eeckels Photographer,
Korte Sint Annastraat 6, 2000 Antwerp, Belgium